Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Organizácia: Obec Koláre

1 2

Rok 2015

Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana/názov Adresa IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum
nadobudnutia účinnosti
zmluvy
Dátum
skončenia splatnosti zmluvy
Súbor na stiahnutie
SO/2015/08 Zmluva č. SO/2015/08 o nájme nebytových priestorov OTNS,a.s. Vajnosrká 137, 831 04 Bratislava 46881239 8 000 23.03.2015 23.03.2016 Nájomná zmluva
 234886-2015  Úverová zmluva č. 234886-2015
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
 00682420  151 458
 25.03.2015  26.03.2015    Úverová zmluva 1 2 3 4
 234886-2015  Zmluva k zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu
 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
 Štefániková 27, 814 99 Bratislava
 00682420    25.03.2015  26.03.2015   Zmluva o zriadení záložného práva 1 2
 234886-2015  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
 Štefániková 27, 814 99 Bratislava
 00682420    25.03.2015 26.03.2015
  Dohoda
 234907-2015  Úverová zmluva č. 234907-2015
 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 Štefániková 27, 814 99 Bratislava
 00682420  30291,60  25.03.2015  26.03.2016    Úverová zmluva 1 2 3 4
 234907-2015  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Štefániková 27, 814 99 Bratislava
 00682420    25.03.2015 26.03.2015
   Dohoda
 4556/15
 Zmluva o prevádzkovaní a uživaní siete
 SWAN a.s.
 Borská 6
841 04   Bratislava
 35680202        SWAN 1
  SWAN2
 19/2015  Zmluva o prenájme 19/2015
 OTNS, a.s.
 Vajnorská 137, Bratislava 831 04
 46881239  2 677,17
 20.04.2015  21.04.2015  21.01.2016  Zmluva
   Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
 Orgovánová 2565/7
 955 01 Topoľčany
 30887232  550,00  23.07.2015  23.07.2015    Audít1
Audit2
 128/2015  Zmluva o dielo 128/2015
 OTNS, a.s.
 Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
 46881239  82 500,00
 18.08.2015     dielo
dielo
príloha
ZV02857 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02857 Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičová 12
815 26 Bratislava 1
30 794 323 68 750,00 08.09.2015 APA1
APA2
APA3
APA4
241664-2015 Úverová zmluva č. 241664-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 00682420 68 750,00 02.10.2015 02.10.2015 cast1
cast2
cast3
cast4
cast5
cast6
 241664-2015  Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 241664-2015
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Štefániková 27, 814 99 Bratislava 
 00682420    02.10.2015  02.10.2015   zmluva
 241664-2015  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
Štefániková 27, 814 99 Bratislava 
00682420
   02.10.2015 02.10.2015
 dohoda
 241672-2015  Úverová zmluva č. 241672-2015
 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 
00682420
 13 750
02.10.2015
 02.10.2015    cast1
cast2
cast3
cast4
cast5
cast6
 241672-2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke  Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Štefánikova 27 814 99 Bratislava 
 00682420    02.10.2015 02.10.2015
   dohoda
 
               
Príloha špecifikácia predmetu zmluvy a ceny predmetu zmluvy

Rok 2014

Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana/Názov Adresa IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia splatnosti zmluvy Súbor na stiahnutie
015/§52/2014 Dohoda číslo 015/§52/2014
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Madácha 2 Veľký Krtíš 37949586 25.02.2014 25.02.2014 DOHODA č. 015/§52/2014
Strana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. Michalovská 346/3 Košice 46812342 420 eur. 11.06.2014 11.06.2014 Zmluva o dielo
Strana:1,2,3,4,5,6
Zmluva o bežnom účte Slovenská záručná a rozvojová banka Štefániková 27, 81499 Bratislava 00682420 07.07.2014 07.07.2014 Zmluva o bežnom účte
strana 1
strana 2
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič Orgovánová 2565/7 95501 Topoľčany 30887232 550 eur. 08.07.2014 08.07.2014 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Strana:1,2,3
Č.ZV02077 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 81526 Bratislava 1 30 794323 151500 eur 28.07.2014 28.07.2014 28.07.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Strana:
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,
11,12,13,14,
15,16,17
Dodatok č.1 k zmluve č. 4800028 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 81526 Bratislava 1 30794623 05.08.2014 05.08.2014 Dodatok č.1
Strana 1
Strana 2
VP/14/40719/001 Hromadná licenčná zmluva SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 178454 22.09.2014 22.09.2014 Hromadná licenčná zmluva
Strana 1
Strana 2
VP/14/40719/002 Hromadná licenčná zmluva SOZA Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 178454 22.09.2014 22.09.2014 Hromadná licenčná zmluva
Strana 1
Strana 2
Dodatok k Mandátnej zmluve Ultima Ratio, s.r.o. Ružová dolina 6, 82108 Bratislava 4686243 499 eur. 28.08.2014 28.08.2014 31.12.2014  Dodatok k Mandátnej zmluve
Zmluva č. 229294-2014 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Štefánikova 27, 81499 Bratislava 00682420 39 504 eur. 21.10.2014 21.10.2014    Úverová zmluva
Strana:1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11,12
Zmluva č. 229294-2014 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu Slovenská  záručná a rozvojová banka a.s. Štefánikova 27, 81499 Bratislava 00682420   21.10.2014 21.10.2014    Zmluva
Strana: 1,2,3,4
Dohoda č. 229294-2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Štefánikova 27, 81499 Bratislava 00682420   21.10.2014 21.10.2014    Dohoda
Strana: 1,2,3
Zmluva č. 229307-2014 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Štefánikova 27,81499 Bratislava 00682420 21.10.2014 21.10.2014   Úverová zmluva
Strana:1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11,12
Dohoda č. 229307-2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Štefánikova 27, 81499 Bratislava 00682420 21.10.2014 21.10.2014   Dohoda strana:1,2,3,
Zmluva o nájme Zmluva o nájme Spoločenstvo bytom a nebytových priestorov "Mladosť" Koláre 1 31906591 30.12.2014 30.12.2014 Zmluva o nájme

Rok 2013

Čislo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana/Názov Adresa IČO Cena vrátane
DPH
Dátum
uzavretia
zmluvy
Dátum
nadobudnutia
účinnosti
zmluvy
Dátum skončenia
platnosti
zmluvy
Súbor na stiahnutie
P-0064739000 Zmluva o využívaní elektronických služieb Union
dravotná poisťovňa
a.s.
Bajkalská
29/A
82108
Bratislava
3628
4831
9.1.2013 9.1.2013 Zmluva č. P-0064739
000
 TP4053102996911  Dodatok k   Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 Slovak Telecom a.s.
 Karadžičova 10, 82513 Bratislava
 35763469    5.4.2013  6.4.2013   1,2,3,4,5,
   Zmluva o nájme pozemku
 Fyse s.r.o.
 Školská 88, 99109 Koláre
 31559930    9.4.2013  10.4.2013  31.
12.
2017
 Zmluva o nájme pozemku
   Zmluva o dielo
 ORGA-TRADE Network System, s.r.o.
 Račianska 188,83004 Bratislava
 46881239    26.8.2013  27.8.2013    Zmluva o dielo 1,2,3,4,5,6,7

Príloha č.1
Príloha č.2
  Zmluva o poskyt. audít. služieb Ing. Jozef Adamkovič, audítor Orgovánová 2565/7, 95501 Topoľčany 30887232 550.00 10.12.2013 11.12.2013 Zmuva o poskyt. ...
  Zmluva o poskyt. audít. služieb Ing. Jozef Adamkovič audítor Orgovánová 2565/7. 95501 Topoľčany 30887232 550.00 10.12.2013 11.12.2013 Zmluva o poskyt. ...
Dodatok k zmluve č. 616/08 Dodatok k zmluve č. 616/08 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Velký Krťíš 34155901 26.11.2013 27.11.2013 Pedersen

Rok 2012

Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana / Názov Adresa IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Súbor na stiahnutie
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 029/2009 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Koláre Renovia,
 s r.o.
Lieskovská cesta 488,
Zvolen
3162
7684
87603,
85
eur
01.02.
2012
02.02.
2012
30.6.
2012
Dodatok k zmluve č. 616/08 Cenník služieb- rok 2012
Marius
Pedersen a.s.
Škultétyho 37 Veľký Krtíš
3411
5901
   03.02.
2012
04.02.
2012
 31.12.
2012
 MariusPedersen1
MariusPedersen2
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 029/2009 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Koláre Renovia,
s r.o
Lieskovská cesta 488, Zvolen
3162
7684

87603,
85
eur

17.05.
2012

18.05.
2012

31.10.
2012

Renovia
dodatok2
 645/2012/ODDRHA  Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2012
 BBSK  Nám. SNP 23, Banská Bystrica
 3782
8100
 200,
00
eur
 02.07.
2012
 03.07.
2012
   Zmluva_c._645
_2012_ODDRHA


91109-2012
Úverová zmluva č. 91109-2012 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
0068
2420

73000,
00 eur

29.06.
2012

02.07.
2012
 
Úverová zmluva c.91109-2012

91117-2012
Úverová zmluva č.91117-2012 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. Štefánikova 27 , 814 99 Bratislava
0068
2420

14600,
00 eur

29.06.
2012

02.07.
2012
 
Úverová zmluva
c.91117-2012
 4800028  Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku
 Pôdohospo-dárska platobná agentúra
 Dobrovičová 12, 815 26 Bratislava 1
 3079
4323
 39504,
71
eur
 09.07.
2012
 10.07.
2012
  zmluvappa
zmluvappa2
Dodatok k zmluve č.616/08 Cenník služieb rok 2013 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37
Veľký Krtíš
3411
5901
12.12.
2012
1.1.
2013
Dodatok k zmluve č.616/08
Zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9
81109 Bratislava
5846
14
17.12.
2012
1.1
.2013
Zmluva o prevode vlastníctva